Algemene voorwaarden van Heijltjes Advocaten 

 1. Heijltjes Advocaten is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 
 1. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door één opdrachtnemer, te weten de maatschap Heijltjes Advocaten, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon, verbonden aan Heijltjes Advocaten, wordt uitgevoerd. Heijltjes Advocaten sluit de werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstbedoelde situatie een regeling geeft, uit. Ook wordt uitgesloten de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat regelt dat hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven. In dat laatste geval zijn de maten aansprakelijk voor gelijke delen. 
 1. Beperkingen van aansprakelijkheid, zoals in de voorgaande artikelen bepaald ten aanzien van de maatschap Heijltjes Advocaten gelden ook en dienovereenkomstig in geval van aansprakelijkheid van een individueel lid van de maatschap. 
 1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis, waaronder mede begrepen een nalaten, voordoet, welke gebeurtenis tot aansprakelijkheid van Heijltjes Advocaten of (voorheen) bij haar werkzame personen, al dan niet als werknemer, leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Heijltjes Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het eigen risico dat Heijltjes Advocaten volgens de voorwaarden van die verzekering draagt. Mocht om welke reden ook geen uitkering krachtens beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000,=. De inhoud van dit artikel geldt ook in het geval Heijltjes Advocaten ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Heijltjes Advocaten aansprakelijk is, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Heijltjes Advocaten gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, eveneens te vermeerderen met het eigen risico dat Heijltjes Advocaten krachtens voorwaarden van deze verzekering draagt. 
 1. Opdrachtgevers worden geacht Heijltjes Advocaten machtiging te hebben verleend tot inschakeling van derden indien en zodra Heijltjes Advocaten – binnen redelijke grenzen – van oordeel is dat inschakeling van bedoelde derden nuttig, wenselijk of noodzakelijk is. Heijltjes Advocaten zal bij het tot uitvoering van een opdracht inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor zover deze derden hun aansprakelijkheid beperken, houdt de opdracht aan Heijltjes Advocaten tevens in de machtiging door opdrachtgever om deze eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden. Heijltjes Advocaten is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door ingeschakelde derden. 
 1. Eventuele aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Heijltjes Advocaten binnen zes maanden nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert; eventuele aanspraken van opdrachtgever zijn niet-ontvankelijk indien zij worden ingesteld na verloop van 5 jaar nadat de werkzaamheden voor opdrachtgever zijn beëindigd. Heijltjes Advocaten behoudt zich het recht voor het dossier te vernietigen na ommekomst van deze termijn. 
 1. Aan Heijltjes Advocaten gegeven opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of de wijze waarop aan de verstrekte opdracht uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Heijltjes Advocaten tegen eventuele aanspraken van derden en de eventueel door Heijltjes Advocaten in dat verband te maken kosten. 
 1. Het door Heijltjes Advocaten aan opdrachtgevers in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Heijltjes Advocaten vast te stellen uurtarieven. De vaststelling van het uurtarief is onder andere gerelateerd aan het aantal ervaringsjaren van de behandelend advocaat en kan dus tussentijds aangepast worden. Het uurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd. Daarnaast zal een vastgesteld percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van algemene kantoorkosten. Externe kosten, door Heijltjes Advocaten ten behoeve van opdrachtgevers voorgeschoten, zullen separaat in rekening worden gebracht. Heijltjes Advocaten factureert maandelijks, de betalingstermijn van de facturen bedraagt 14 dagen. Indien een voorschot is gevraagd en betaald kan deze bij het einde van de opdracht worden verrekend met de einddeclaratie. Een eventueel voorschot wordt door de opdrachtgever betaald op de derdengeldrekening van Stichting Derdengelden Heijltjes Advocaten. De opdrachtgever machtigt genoemde stichting onherroepelijk om het bedrag te houden voor Heijltjes Advocaten en verleent bij voorbaat toestemming het voorschot te verrekenen met verschuldigde declaraties. 
 1. Heijltjes Advocaten kent een interne klachtenregeling. Indien de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie, kan hij zijn bezwaren voorleggen aan de behandelend advocaat. Mocht daaropvolgend overleg niet tot overeenstemming leiden, dan geschiedt verdere behandeling door de door Heijltjes Advocaten aangewezen klachtenfunctionaris. Deze zal in overleg met de opdrachtgever trachten zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. De oplossing zal altijd schriftelijk bevestigd worden. De interne klachtenregeling laat het wettelijk geregeld toezicht en tuchtrecht onverlet. 
 1. De inhoud van deze voorwaarden geldt voor alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, derhalve ook voor vroegere vennoten en medewerkers van Heijltjes Advocaten, zomede hun eventuele erfgenamen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op mogelijk aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers. 
 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Heijltjes Advocaten wordt beheerst door het Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland is bevoegd van enig geschil tussen Heijltjes Advocaten en opdrachtgever kennis te nemen. 

Versie 01-05-2014