Nieuws

Vertraging bouw door nutsbedrijven

De aansluitplicht op het elektriciteitsnet blijft de gemoederen bezighouden. Een tekort aan personeel levert in dit geval geen overmacht op. Lees hier het hele artikel.

Lees het volledige bericht

Hoge Raad: aannemers sneller aansprakelijk voor schade aan belendende gebouwen

De Hoge Raad heeft in een zeer recent arrest ECLI:NL:HR:2024:17 de aansprakelijkheid van de aannemer voor de schade aan belendende percelen uitgebreid door te oordelen dat een aannemer - ook als hij zorgvuldig heeft gehandeld - aansprakelijk kan zijn voor de schade van derden die ontstaat bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Lees het volledige bericht

Het sterke retentierecht iets afgezwakt

Het retentierecht is een uitstekend pressiemiddel voor aannemers tegen wanbetalende opdrachtgevers. Dat recht wordt door de Hoge Raad wat beperkter uitgelegd dan uit de wet lijkt voort te vloeien.

Lees het volledige bericht

Naast de spijker geslagen, over schuldverdeling tussen aansprakelijke partijen in het bouwproces.

In deze bijdrage geeft Wim Heijltjes een korte beschouwing over de toepassing van art. 6:101 BW door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (hierna: Raad). Het gaat over de schuldverdeling in geval van enerzijds fouten in het ontwerp van de opdrachtgever en anderzijds de schending van de waarschuwingsplicht door de aannemer. Meer weten: op 28 september a.s. komt dit aan de orde in de IBR-studiemiddag over de informatie- en waarschuwingsplicht. Voor nadere gegevens en aanmelding kunt u de volgende link kopiëren: https://www.ibr.nl/onderwijs/privaatrecht-onderwijs/waarschuwingsplichten-in-het-bouwrecht/.

Lees het volledige bericht

Gevolgen van het Didamarrest beginnen zich af te tekenen

Het is voor de overheid lastig maar niet onmogelijk om zaken te doen met een bepaalde partij zonder eerst een selectieprocedure te houden. Dan moet wel goed gemotiveerd worden waarom de beoogde partij een bijzondere positie heeft die haar meer geschikt maakt dan andere mogelijke gegadigden. Partijen die onder verwijzen naar “Didam” een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel moet wel kunnen aantonen dat zij de plannen zoals die voorliggen ook en onder vergelijkbare voorwaarden hadden kunnen uitvoeren.

Lees het volledige bericht

De nieuwe Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Wat verandert er?

Door het verbeteren van de schuldhulpverlening wil het kabinet het aantal problematische schulden terugdringen. Een van de maatregelen is het aanpassen van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De nieuwe wet treedt op 1 juli 2023 in werking. Wat zijn de grootste veranderingen?

Lees het volledige bericht

Vakantierechten in de tijden van krapte op de arbeidsmarkt: verval en verjaring

Recent liet de Hoge Raad zich uit over vakantierechten: wat is de waarde van een vakantiedag? Wanneer vervallen of verjaren die rechten? Ruud de Quay schreef er een artikel over: Vakantierechten in de tijden van krapte op de arbeidsmarkt: over verval en verjaring. En wat is zo’n verlofdag eigenlijk waard?

Lees het volledige bericht

(On)voorziene omstandigheden. Wie betaalt de rekening van extreme prijsstijgingen?

Langzamerhand worden er in procedures meer uitspraken gedaan over de vraag of overeenkomsten met een beroep op onvoorziene omstandigheden wegens de oorlog in Oekraïne kunnen worden gewijzigd. De Rechtbank Rotterdam boog zich onlangs over de vraag of de sterk gestegen gasprijzen een onvoorziene omstandigheid zijn waardoor een warmteleverancier minder warmte mag leveren aan de tuinders die op haar energienet zijn aangesloten.

Lees het volledige bericht

Werk & Passie: Heero en tot 10 tellen

Veel werk in onze samenleving wordt verzet door mensen die dat doen met passie. Zo iemand is Heero, de mascotte van SC Heerenveen. Na al 13 jaar onder meer die rol te hebben vervuld als vrijwilliger trad hij in maart 2009 in dienst als schilder.

Lees het volledige bericht

Oorlog in Oekraïne rechtvaardigt aanpassen aannemingsovereenkomst

Aannemer heeft ondanks uitsluiting van artikel 7: 753 BW en 47 UAV 2012 recht op prijsverhoging van vaste aanneemsom. Oorlog kwalificeert als onvoorziene omstandigheid zoals in artikel 6: 258 BW.

Lees het volledige bericht