Nieuws

UAV-GC: alles wat je als aannemer al wilde weten maar nooit durfde te vragen. Deel 1.

We kunnen vaststellen dat de UAV-GC niet meer alleen bij grote GWW-werken wordt toegepast, maar ook steeds vaker bij zowel grotere als kleinere B&U projecten. Om die reden zet ik voor de aannemers die niet of minder bekend zijn met dit fenomeen een aantal zaken op een rijtje, in de vorm van een aantal veelgestelde vragen. Vanwege de omvang verschijnt deze nieuwsbrief in twee delen; nu het eerste deel; volgende week, zelfde plaats, zelfde tijd, verschijnt deel 2.

Lees het volledige bericht

Hof Den Bosch breidt toepassingsmogelijkheid retentierecht uit

Op 29 maart 2016 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een belangrijk arrest gewezen waaruit blijkt dat – in ieder geval volgens het Bossche Hof– de mogelijkheid tot effectieve toepassing van het retentierecht op een belangrijk onderdeel ruimer wordt dan tot nu toe mogelijk werd gehouden. Dit kan een voor de bouwpraktijk zeer belangrijke uitspraak zijn.

Lees het volledige bericht

Bodemverontreiniging: leg het werk stil

Op de dag juist vóórdat de prefab kelder zou worden geplaatst blijkt bij het ontgraven een ernstige bodemverontreiniging (lood, PAK, minerale olie, zink, PCB’s etc.). Onder deze tijdsdruk voert de aannemer de grond af, hetgeen tot extra kosten van ruim € 10.000,-- leid

Lees het volledige bericht

Integriteit: eerlijk duurt het langst

De provincie Gelderland heeft na een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure aan één van de inschrijvers medegedeeld dat zij de opdracht voor het vervangen van twee verouderde viaducten aan haar wilde gunnen. Op grond van een advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) trok de provincie haar gunningsvoornemen echter in en gunde zij de opdracht aan een ander. Uit het Bibob onderzoek was namelijk gebleken van een patroon van strafbare feiten, van (onherroepelijke) uitspraken wegens overtredingen van relevante beroepsgedragsregels en van ernstige beroepsfouten. Ook bleek een valse eigen verklaring te zijn ingevuld. Dat liet de inschrijfster niet op zich zitten.

Lees het volledige bericht

EMVI: wassen neus of kwaliteitsgarantie?

EMVI en kwaliteit kunnen best zonder elkaar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts die in onze laatste nieuwsbrief wordt toegelicht.

Lees het volledige bericht

Arbitrage

Ten behoeve van onze cliënten die een procedure willen starten, of die geconfronteerd worden met een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, wordt hieronder het verloop van een procedure geschetst. Het gaat om de schets van een gewone procedure. Voor vrijwaringzaken, kort gedingen, spoedplaatsopnemingen, hoger beroep e.d. gelden afwijkende regels.

Lees het volledige bericht

Ook transitievergoeding na een doorstart

Ook transitievergoeding na een doorstart Kortgeleden heeft de Rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan die vergaande gevolgen heeft voor de praktijk van een doorstart na faillissement.

Lees het volledige bericht

Wederom nieuws over de Wet arbeid vreemdelingen

De Hoge Raad heeft op 11 december 2015 bepaald dat contractuele bepalingen waarbij boetes bij overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), worden doorgelegd aan een contractspartij, zijn toegestaan.

Lees het volledige bericht

Goed nieuws voor overtreders van de Wet arbeid vreemdelingen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 7 oktober 2015 geoordeeld dat het door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevoerde boetebeleid gebaseerd op de Wet arbeid vreemdelingen onredelijk is.

Lees het volledige bericht

Rechten van werknemers

Als een onderneming wordt overgedragen gaan – conform artikel 7: 663 BW – de rechten en verplichtingen van werknemers voortvloeiende uit een arbeidsovereenkomst over op de verkrijger van de onderneming. De verkoper van de onderneming is...

Lees het volledige bericht