Nieuws

Één pagina te veel; ongeldigheid inschrijving?

Recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag: Anders dan voorgeschreven in de aanbestedingsstukken heeft Y een plan van aanpak ingediend van 11 in plaats van de maximaal toegestane 10 pagina's, waarvan 1 pagina – de bijlage – op A3-formaat in plaats van op het voorgeschreven A4 formaat. Maakt dit de inschrijving ongeldig?

Lees het volledige bericht

Faillissement van (onder-)aannemer en de afrekening met de curator

Recente uitspraak Gerechtshof: afrekenen met curator conform de stand van het werk als curator het werk niet voortzet ondanks dat artikel 37 Faillissementswet bepaalt dat curator in dat geval zijn recht op nakoming uit hoofde van de overeenkomst verliest. Geen aanspraak van curator op depot bij notaris.

Lees het volledige bericht

Retentierecht en faillissement: let op termijnen!

Waar dient u op te letten als aannemer indien u het retentierecht heeft ingeroepen jegens uw opdrachtgever en vervolgens wordt geconfronteerd met het faillissement van uw opdrachtgever? Voetangels en klemmen, maar u kunt ze vermijden.

Lees het volledige bericht

Crisis en grondposities: is contractwijziging mogelijk?

Kunnen contracten door de rechter worden gewijzigd wegens onvoorziene omstandigheden en is de huidige crisis zo'n onvoorziene omstandigheid?

Lees het volledige bericht

Europees Hof: verzekeraar moet vrije advocaatkeuze bieden

Verbod van Europees Hof op gedwongen winkelnering bij de eigen jurist van de rechtsbijstandverzekeraar.

Lees het volledige bericht

De bankgarantie; een krachtig middel, met beleid te gebruiken

In de bouw is het gebruikelijk dat een opdrachtgever financiële zekerheid van een aannemer verlangt voor de nakoming van diens verplichtingen uit de aannemingsovereenkomst. De meest gangbare wijze om die zekerheid te bieden is het verstrekken van een bankgarantie. Dat wil zeggen een verklaring van een bank om gedurende de looptijd van de garantie een bepaald (maximum-)bedrag aan de opdrachtgever te betalen, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Lees het volledige bericht

Social Return

Een handreiking aan de praktijk middels een model-bestektekst

Lees het volledige bericht

CE-markering en bouwprodukten

Per 1 juli 2013 is de Verordening Bouwproducten van de EU volledig van kracht geworden. Dit houdt in dat bouwproducten verplicht van een CE-markering voorzien moeten zijn indien er voor betreffend product een (Europees) geharmoniseerde norm geldt. Tevens moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs sinds 1 juli 2013 een prestatieverklaring meeleveren.

Lees het volledige bericht

De crisis het hoofd bieden door een akkoord met de crediteuren

De economische crisis die nu al bijna 5 jaar duurt, houdt maar aan. Hoewel er wel enkele lichtpuntjes zijn te ontdekken, zoals bijvoorbeeld het aantrekken van de economie en de huizenmarkt in de Verenigde Staten, is het in Nederland nog kommer en kwel. De vooruitzichten voor de bouw blijven somber. De eerste lichtpuntjes worden pas verwacht in 2014, maar ook dat is niet zeker.

Lees het volledige bericht

De intrekking van verleende vergunningen: Wees gewaarschuwd!

Een van de gevolgen van de crisis in de bouwsector is het feit dat -reeds verleende - vergunningen voor het bouwen ongebruikt in de kast blijven liggen: er wordt in dit tijdsgewricht vooral gebouwd op basis van een concrete aanvraag uit de markt. Indien er geen afzetmogelijkheden zijn, loont het niet meer om te starten met bouwen. Leegstand zal in dat geval immers veelal het gevolg zijn. Maar is het verstandig om verleende vergunningen ongebruikt te laten liggen? En kan een ongebruikte vergunning worden ingetrokken, en zo ja, op welke gronden?

Lees het volledige bericht