Nieuws

Nieuwe aanbestedingswet per 18 april 2016

Hoewel de Aanbestedingswet 2012 amper twee jaar geleden in werking is getreden, staat een aanpassing van deze wet alweer op het programma. Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement namelijk ingestemd met nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, met als doel om het aanbestedingsrecht (verder) te moderniseren. De ‘nieuwe’ aanbestedingswet moet uiterlijk op 18 april 2016 in werking treden.

Lees het volledige bericht

Natrekking vs. eigendomsvoorbehoud: wie wint?

Hoofdaannemer X heeft opdracht gekregen tot het bouwen van een flatgebouw met daarin 50 appartementen, klaar voor gebruik. Voor de afbouw van de badkamers heeft de hoofdaannemer een onderaannemer ingeschakeld. Deze onderaannemer gaat aan de slag en bestelt voor 50 badkamers sanitair bij leverancier Y. Op de overeenkomst tussen de onderaannemer en leverancier Y zijn de algemene voorwaarden van Y van toepassing. In deze algemene voorwaarden heeft Y opgenomen dat hij alle goederen levert onder eigendomsvoorbehoud: de onderaannemer wordt pas eigenaar van al het sanitair, wanneer hij de volledige koopprijs hiervoor heeft betaald. Het sanitair wordt speciaal ontworpen en precies op maat gemaakt voor de specifieke badkamers. Daarnaast wordt er in iedere badkamer een kant en klaar badkamermeubel geplaatst. Nog voordat de onderaannemer heeft betaald krijgt hij het sanitair al geleverd en wordt het geplaatst en aangesloten. Dan gaat de onderaannemer failliet. Leverancier Y meldt zich bij de hoofdaannemer: hij komt zijn sanitair ophalen. De leverancier beroept zich op het eigendomsvoorbehoud, en stelt dat hij altijd eigenaar is gebleven van al het sanitair.

Lees het volledige bericht

Algemene Voorwaarden: tijdig richting aangeven!

In het verkeer gebeuren veel ongelukken doordat verkeersdeelnemers geen richting aangeven. In het rechtsverkeer is dat niet anders. Dit fenomeen komt duidelijk naar voren bij toepasselijk verklaring van algemene voorwaarden. In een recente u

Lees het volledige bericht

Algemene voorwaarden: is het plaatsen op de website voldoende?

Het gebruik van algemene voorwaarden is in de huidige zakenwereld niet meer weg te denken. Ondanks het vele gebruik bestaan er nog veel onduidelijkheden over de toepassing van deze voorwaarden. Is het voor de geldigheid van algemene voorwaarden bijvoorbeeld voldoende wanneer de voorwaarden op de website staan, en er vervolgens in de overeenkomst naar de website wordt verwezen?

Lees het volledige bericht

Nieuw ROZ-model Huurovereenkomst Kantoorruimte

n Nederland kunnen huurovereenkomsten in drie categorieën worden onderverdeeld: woonruimte, winkel-/bedrijfsruimte en overige ruimte. Van de laatste categorie is sprake bij bijvoorbeeld een kantoor-/opslagruimte of een productiehal. De Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (de Vereniging ROZ) heeft per categorie een modelovereenkomst opgesteld. Deze ROZ-modellen worden in de praktijk veelvuldig gebruikt.

Lees het volledige bericht

Aantonen ervaring door middel van referenties: meer ruimte voor inschrijvers!

Aantonen ervaring door middel van referenties: meer ruimte voor inschrijvers! Als wordt vereist dat de in te dienen referentieopdracht moet zijn uitgevoerd én opgeleverd, kan dan toch gebruik worden gemaakt van een nog lopende meerjarige opdracht? Moet het begrip oplevering in strikte of juist in ruime zin worden uitgelegd?

Lees het volledige bericht

Gevraagd: stimuleringspakket voor starterswoningen.

De economie in de bouwsector blijft zorgelijk. In de pers van 19 november j.l. lezen we dat met ingang van 1 januari a.s. strengere leennormen gaan gelden waardoor tot € 20.000,00 minder lening kan worden verstrekt dan nu het geval is. De hoge fiscale schenkingsvrijstelling vervalt per 1 januari a.s. De nieuwbouw van woningen is ook dit jaar weer een fractie van een aantal jaren geleden. Als adviseurs van een groot aantal afdelingen van Bouwend Nederland komt uit onze contacten naar voren dat veel bedrijven ook in 2015 moeten schipperen om het hoofd boven water te houden.

Lees het volledige bericht

Wet Bouwkwaliteit vormt bedreiging voor aannemers

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 25 juni jl. het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen openbaar gemaakt. Met dit voorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd. Half september jl. is een consultatie van marktpartijen afgerond. Het ministerie is op dit moment bezig om na te gaan of en zo ja, op welke onderdelen het voorstel wordt aangepast, waarna het aan Raad van State en Tweede Kamer zal worden toegezonden. Het voornemen is om delen van de wet op 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Lees het volledige bericht

Contracteer nooit back-to-back!

In de column “juridisch” van de Cobouw van 16 oktober jl. heeft Leendert van den Berg een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant besproken. Daarin ging het voor de aannemer mis in zijn back-to-back onderaannemingsovereenkomst. Veel hoofdaannemers denken dat het goed is om hun contractverplichtingen met de principaal – veelal de UAV - een-op-een door te leggen naar hun onderaannemers. Juridisch is dat helemáál niet goed en zelfs sterk af te raden. Waarom?

Lees het volledige bericht

Hoofdaannemer bij ontbreken CAR verzekering aansprakelijk?

Tijdens het bouwproces kan schade ontstaan. Wie daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is te houden is niet altijd duidelijk. De ‘Construction All Risk verzekering’ (CAR-verzekering) is een verzekering voor alle bij de bouw betrokken partijen. De verzekering biedt dekking voor materiële schade, die bij de uitvoering van het bouwproject op of rond de bouwplaats kan ontstaan.

Lees het volledige bericht