Nieuws

Nieuwe Rechtbank Amsterdam binnen vijf jaar weer plat

Tijdens de sloop van de oude rechtbank en de bouw van een gloednieuw complex gaat de rechtspraak door in een tijdelijke huisvesting aan de Parnassusweg. De nieuwe rechtbank opent in 2020 zijn deuren en aansluitend moet de tijdelijke rechtbank, die dienst doet als wisselruimte, het veld ruimen.

Lees het volledige bericht

Nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen leidt tot extra conflicten

De nieuwe Wet 'Kwaliteitsborging voor het bouwen', die opdrachtgevers en consumenten beter moet beschermen tegen bouwfouten, zal leiden tot extra juridische conflicten. Daarvoor waarschuwt Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) en hoogleraar aan de TU Delft in Cobouw.

Lees het volledige bericht

Bouwplaats-ID op losse schroeven

De invoering van de bouwplaats-ID staat volgens FNV bouw op losse schroeven. De vakbond en werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) zijn het onder meer oneens over de verplichting tot het centraal opslaan van data.

Lees het volledige bericht

Verwijzing naar homepage niet voldoende voor toepasselijkheid algemene voorwaarden

De Rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak uitgemaakt dat wanneer een partij voor toepasselijkheid van zijn voorwaarden verwijst naar (de homepage van) zijn website, dat niet voldoende is om vast te stellen dat de algemene voorwaarden van die partij op de gesloten overeenkomst van toepassing zijn.

Lees het volledige bericht

Bouwstop vanwege auteursrechten bij overgenomen werk van een failliete aannemer

Het komt regelmatig voor dat de ene aannemer een werk overneemt van een andere failliete aannemer. Er is dan met name belangstelling voor de stand van het werk, de reeds gefactureerde termijnen en de koopprijs voor de overname van resterende werkzaamheden. Maar er is meer om rekening mee te houden, namelijk de auteursrechten op het ontwerp.

Lees het volledige bericht

Kwaliteitsborging voor het bouwen hapert nog

Bij een proef met privaat bouwtoezicht conform het wetsvoorstel “kwaliteitsborging voor het bouwen” is opnieuw gebleken dat het toetsen van de bouwkwaliteit door private partijen in plaats van door de gemeente nog verre van vlekkeloos functioneert. Het werk moest zelfs worden stilgelegd wegens ernstige gebreken.

Lees het volledige bericht

Masterclass Bouwrecht 2016 - 2017

Op 29 augustus jl. is bij de Universiteit Utrecht voor het vierde jaar op rij de opleiding Masterclass Bouwrecht van start gegaan. Na een eerdere selectieronde zijn de hierboven staande 12 studenten voor hun laatste fase in de studie tot deze gespecialiseerde opleiding toegelaten.

Lees het volledige bericht

Retentierecht; de onderaannemer heeft het nakijken

Een installateur die als onderaannemer het retentierecht uitoefende op een blok van 4 woningen die deel uitmaken van een groter nieuwbouwproject, is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 13 september jl. teruggefloten. De installateur had de sleutels van zowel het bouwhek om het woningblok als van de afzonderlijke woningen waarin zij aan het werk was. Het hek werd meestal geopend en gesloten door de installateur, die ook de toegang tot de centrale elektravoorziening had. Dat is naar het oordeel van het hof echter onvoldoende om te kunnen spreken van het uitoefenen de feitelijke macht, zoals voor de uitoefening van het retentierecht is vereist.

Lees het volledige bericht

Experiment Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen leidt tot onrust

Naar aanleiding van berichten in de media over instortingsgevaar bij woningen in het experiment Garantiewoningen in Den Haag zijn Kamervragen gesteld.

Lees het volledige bericht

Weigeren op te leveren is risicovol voor opdrachtgever.

Een opdrachtgever die geen medewerking verleent aan een verzoek tot oplevering wordt geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard en is de prijs voor het gehele werk verschuldigd. De oplevering heeft ook tot gevolg dat de aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor de gebreken die de opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken op het tijdstip van de oplevering.

Lees het volledige bericht