Nieuws

Bouwteamovereenkomst niet vrijblijvend

Een bouwteam is een tijdelijke vorm van samenwerking om in een vroeg stadium zicht te krijgen op uitvoerbaarheid en kosten van een ontwerp. Uit redelijkheid en billijkheid vloeit voort dat de partijen bij het bouwteam zich inspannen om tot overeenstemming te komen over een aannemingsovereenkomst. Die verplichting gaat echter niet zo ver dat een opdrachtgever snel gehouden is het werk daadwerkelijk op te dragen, aldus Gerechtshof Den Haag op 14 juni 2016.

Lees het volledige bericht

UNETO-VNI pleit voor wettelijk keurmerk installatiebranche

UNETO-VNI pleit voor invoering van een wettelijke uniforme erkenningsregeling voor plaatsing en onderhoud van elektrotechnische en cv-installaties. Die regeling zou zwaardere eisen moeten stellen aan de vakbekwaamheid van monteurs en het toezicht op de naleving en zo het gat opvullen dat door afschaffing van de Vestigingswet in 2006 is ontstaan.

Lees het volledige bericht

Goed nieuws voor verhuurders met een boedelvordering en een pandrecht

Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen tussen enerzijds de curator van een failliete horecaonderneming en anderzijds een verhuurder tevens pandhouder. Met dat arrest heeft de pandhoudende verhuurder een sterke troef in handen gekregen. Die troef blijkt sterker dan het bodemvoorrecht van de fiscus.

Lees het volledige bericht

Forse kritiek NVB op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Vooral het feit dat de koper straks 20 jaar lang voor zowel verborgen als zichtbare gebreken bij de bouwer kan aankloppen is voor het NVB onaanvaardbaar. Ook het feit dat minister Blok geen maatregelen neemt om verhoging van de legestarieven te voorkomen stelt de NVB erg teleur.

Lees het volledige bericht

Wijziging Aanbestedingswet op 14 juni 2016 in Eerste Kamer

In maart heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012. Als de Eerste Kamer op 14 juni ook akkoord gaat, wordt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 van kracht.

Lees het volledige bericht

Geheime inschrijving beperkt mogelijk

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft geoordeeld dat een geheime inschrijving mogelijk is, mits kenbaar is wie de winnende inschrijver is. Aanbesteders lijken op basis van deze uitspraak een behoorlijke vrijheid te hebben om overige informatie over de winnende inschrijving niet ter beschikking van de andere inschrijvers te stellen. De inschrijver moet namelijk bewijzen dat de gevraagde gegevens niet zodanig concurrentiegevoelig zijn dat openbaarmaking bijzonder nadelig is voor de winnende inschrijver. Een discussie over juistheid van de winnende inschrijving wordt daardoor ernstig beperkt.

Lees het volledige bericht

UAV-GC: alles wat je als aannemer al wilde weten maar nooit durfde te vragen. Deel 2.

We kunnen vaststellen dat de UAV-GC niet meer alleen bij grote GWW-werken wordt toegepast, maar ook steeds vaker bij zowel grotere als kleinere B&U projecten. Om die reden zet ik voor de aannemers die niet of minder bekend zijn met dit fenomeen een aantal zaken op een rijtje, in de vorm van een tiental veelgestelde vragen. Vanwege de omvang verschijnt deze nieuwsbrief in twee delen; vorige week verscheen het eerste deel; hieronder volgt deel 2.

Lees het volledige bericht

Retentierecht; een uitstekend pressiemiddel

Het retentierecht is kort gezegd de bevoegdheid die aan een schuldeiser toekomt om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten, totdat zijn vordering wordt voldaan. De wet bepaalt in welke gevallen het retentierecht mag worden uitgeoefend. Dit volgt uit artikel 3:290 van het Burgerlijk Wetboek. Het retentierecht werkt ook tegen derden die een recht op de zaak hebben. Ook derden zullen moeten dulden dat er geen afgifte van de zaak plaatsvindt, zolang de vorderingen van de schuldeiser niet zijn voldaan.

Lees het volledige bericht

Ook feitelijk bestuurder aansprakelijk voor omzet- en loonbelasting

De fiscus kan naast de formele bestuurder van een bv ook een aandeelhouder die zich tegenover derden presenteert als ware hij de (mede)bestuurder van de onderneming, aansprakelijk stellen voor belastingschulden van de bv.

Lees het volledige bericht

Ministerraad stemt in met Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Het wetsvoorstel Wkb voorziet in een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw en een aanscherping van de aansprakelijkheidsregels.

Lees het volledige bericht