Nieuws

Contracteren vooruitlopend op een (onherroepelijk) besluit dat bouwen mogelijk maakt

Met grote regelmaat worden koopovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten of koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten, terwijl het besluit van de overheid dat bouwen mogelijk moet maken er nog niet is of nog niet onherroepelijk is.

Lees het volledige bericht

Toepassing van het retentierecht: wanneer en hoe?

Het retentierecht is een uitstekend drukmiddel voor de aannemer om betaling van facturen af te dwingen in het geval deze onverhoopt door de opdrachtgever niet worden voldaan. Het is echter wel zaak om het retentierecht met verstand te hanteren en het niet te pas en te onpas in te zetten. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de mogelijkheden van het retentierecht en de wijze waarop het kan worden uitgeoefend.

Lees het volledige bericht

Bouwvergunning door vrijstelling

Voordat een bouwvergunning wordt verleend, wordt een bouwplan getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Een aanvraag bouwvergunning voor een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan geldt impliciet als een aanvraag voor een vrijstelling.

Lees het volledige bericht

Wettelijke handelsrente over te laat betaalde facturen

Enkele jaren geleden, om precies te zijn met ingang van 1 december 2002, is in het Burgerlijk Wetboek de wettelijke handelsrente geïntroduceerd, ter uitvoering van een richtlijn van de EU. Uit contacten met cliënten is gebleken dat de inhoud van de regeling niet altijd even bekend en/of duidelijk is. De regeling houdt het volgende in.

Lees het volledige bericht

Bewaartermijnen administratieve gegevens (bouwprojecten)

Veelal wordt in wettelijke bepalingen omtrent de bewaarplicht van administratieve stukken een termijn genoemd van 7 jaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de financiële administratie van de N.V. en B.V. volgens het Burgerlijk Wetboek, maar ook in fiscale wetgeving wordt veelal de termijn van 7 jaar aangehouden. Daarop zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld dient in fiscale zaken rekening te worden gehouden met afwijkende (langere) termijnen wanneer het gaat om revenuen uit het buitenland dan wel de ingebruikneming van nieuw gebouwd onroerend goed waarbij na 10 jaar de aftrek van voorbelasting onder omstandigheden kan worden herzien.

Lees het volledige bericht

Bouwstop door publicatieperikelen

Onderschat niet de schaal waarop fouten worden gemaakt in procedures voorafgaand aan het verlenen van bouwvergunningen met vrijstelling. Bij een willekeurige steekproef van de publicaties inzake vrijstellingsprocedures van twee kleine gemeenten en van één grote gemeente in week 45 bleek geen enkele publicatie foutloos te zijn!

Lees het volledige bericht

Staalprijzen (en andere prijsverhogingen)

Op 18 september 2006 is door de Raad van Arbitrage in hoger beroep uitspraak gedaan over de plotselinge staalprijsverhogingen en de vraag of deze aan de opdrachtgever mogen worden doorberekend.

Lees het volledige bericht

Grondexploitatie

Op 7 juli 2006 is het wetsontwerp voor de ‘Grondexploitatiewet’ aangeboden aan de Eerste Kamer. De verwachting is (nog steeds) dat de wet in de loop van 2007 van kracht zal worden. Het is dan jaar 30 jaar geleden dat het kabinet Den Uyl struikelde over het onderwerp grondpolitiek. De kabinetten erna zijn er tot op heden niet in geslaagd een wet over grondexploitatie de eindstreep te laten halen.

Lees het volledige bericht

Meer/minder-werk (hoe af te prijzen, eenmalige korting)

Bij aanbestedingen wordt, vaker dan voorheen, door inschrijvers geprobeerd middels een eenmalige korting het werk als laagste inschrijver te bemachtigen. Veelal wil de inschrijver in zijn begroting boven de streep normale bedragen hanteren, juist met het oog op toekomstig meerwerk. Met datzelfde doel kunnen ook (redelijk) normale staartpercentages worden ingevuld.

Lees het volledige bericht

Procedure boete-oplegging door de NMA

Zoals bekend heeft de NMA op 6 september jl. aan bijna 700 bouwbedrijven in de B&U-sector brieven gestuurd met bijbehorende rapporten. Deze stukken vormen de inleiding voor de procedure van de NMA tot oplegging van boetes wegens overtreding van de Mededingingswet (verboden vooroverleg).

Lees het volledige bericht