Nieuws

Wet Kwaliteitsborging in zwaar weer

De Wkb bevindt zich weer in zwaar weer; nu in de Eerste Kamer, waar zij na een onstuimige reis is aangekomen. Gelet op de kritische vragen van diverse partijen aan Minister Ollongren lijkt het er op dat de Eerste Kamer de Wkb zal tegenhouden.

Lees het volledige bericht

Corona geen onvoorziene omstandigheid volgens rechter.

En daar is hij dan; de eerste civielrechtelijke uitspraak over de vraag welke effecten de coronacrisis heeft op een zakelijke overeenkomst. In dit eerste geval werd een beroep op onvoorziene omstandigheden afgewezen en een verzoek tot matiging van een bedongen boete afgewezen.

Lees het volledige bericht

Corona: bouwtijd en overmacht

Er worden op dit moment veel adviezen gegeven over de vraag wie verantwoordelijk is voor vertraging van bouwprojecten als gevolg van de coronacrisis. De meeste schrijvers stellen dat coronaperikelen misschien een beroep op overmacht rechtvaardigen en dringen er op aan dat partijen in overleg een tot een redelijke oplossing komen. Een loffelijk streven maar het is de vraag of, wanneer het stof is neergedaald en de rekeningen betaald moeten worden, de huidige gevoelens van solidariteit lang zullen beklijven. Het is wellicht beter om daar niet op te vertrouwen en nu al maatregelen te nemen om straks beslagen ten ijs te komen.

Lees het volledige bericht

Nieuwe wet over schuldeisersakkoord kan veel faillissementen voorkomen

Door de coronacrisis en de stilvallende economie lijkt, ondanks de diverse steunmaatregelen, een golf aan faillissementen onvermijdelijk. Insolventiespecialisten roepen daarom op zo snel mogelijk de reeds op stapel staande Wet homologatie onderhands akkoord in te voeren.

Lees het volledige bericht

corona en bereikbaarheid Heijltjes Advocaten

De Rechtspraak heeft besloten dat vanwege het coronavirus de Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad vanaf dinsdag 17 maart 2020 gesloten zijn. Alleen urgente zaken gaan nog door, maar alle overige zittingen worden voorlopig opgeschort. Schriftelijke procedures gaan wel zoveel mogelijk door. Net als de bouw en Heijltjes advocaten. Wij zijn gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar voor advies!

Lees het volledige bericht

Rechtvaardigt corona een beroep op overmacht?

Overal ter wereld worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is niet denkbeeldig dat de verdere uitvoering van een aannemingsovereenkomst onmogelijk wordt en een werk als gevolg van zulke maatregelen stil komt te liggen. Denk bijvoorbeeld aan het niet voorhanden zijn van bouwmateriaal en wat als personeel in quarantaine moet? Is er sprake van wanprestatie of is in zo’n geval een beroep op overmacht (ook wel: ‘force majeure’) mogelijk?

Lees het volledige bericht

UAV-GC 2005; Spreken is zilver, zwijgen is goud voor opdrachtgever

Op grond van de UAV-GC is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte informatie (§ 3-2). Dit brengt met zich mee dat de opdrachtgever er belang bij kan hebben om niet alle informatie waar zij over beschikt aan de opdrachtnemer te verstrekken. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat dit inderdaad niet hoeft.

Lees het volledige bericht

De waarschuwingsplicht van de aannemer

Bij een bouwproces zijn over het algemeen meerdere partijen betrokken die ieder een deel van het werk voor hun rekening nemen. Dat iedere partij verantwoordelijk is voor zijn eigen deel lijkt logisch maar op die regel bestaat een belangrijke uitzondering: de waarschuwingsplicht. Die kan ervoor zorgen dat de gevolgen van fouten van anderen moeten worden gedragen door de partij die voor die fout had moeten waarschuwen. Dat kan bijzonder vervelend uitpakken blijkt uit een arrest van het hof Arnhem Leeuwarden van 21 januari 2020.

Lees het volledige bericht

Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 gedeeltelijk onverbindend verklaard

Bij vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 24 januari 2020 is de Huisvestingsverordening Nijmegen 2019 gedeeltelijk onverbindend verklaard.

Lees het volledige bericht

De aannemer van het werk sturen; wanneer is de maat vol?

Als een werk “niet loopt” heeft dat meestal meerdere oorzaken. Vaak werken vertragingen en fouten uit eerdere fases van het werk door in latere stadia doordat de druk op de planning of de financiën toeneemt en de verhouding en communicatie tussen partijen verslechtert. Als een opdrachtgever uiteindelijk het vertrouwen in de goede afloop verliest en de aannemer van het werk wil sturen rijst de vraag: “Is er een juridische grondslag om de overeenkomst te ontbinden?”

Lees het volledige bericht