Omzet uit een webshop, geen lagere huur !?

Geplaatst op 16 aug 2021 Omzet uit een webshop, geen lagere huur !?

Eerder schreef ik dat de coronacrisis tot een lagere huurprijs kan leiden. In de afgelopen maanden is uit meerdere uitspraken duidelijk geworden dat veelal met succes een huurverlaging kan worden gevorderd indien een ondernemer kan aantonen dat er sprake is van een teruggelopen omzet als gevolg van de coronacrisis. In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2121:6738) lijkt het roer ineens radicaal te worden omgegooid.

Scotch & Soda Retail BV (huurder van bedrijfsruimte) vordert een huurkorting vanwege weggevallen inkomsten door de coronacrisis voor één van haar winkels. Deze vordering wordt onder andere gebaseerd op onvoorziene omstandigheden. De rechtbank gaat hierin mee en concludeert, net zoals in eerdere zaken over dit onderwerp, dat de beperkende overheidsmaatregelen als gevolg van de coronacrisis als onvoorziene omstandigheden kunnen worden aangemerkt. Tot zover oordeelt de rechtbank in lijn met eerdere uitspraken over dit onderwerp. Opmerkelijk wordt het als de rechtbank toekomt aan de beoordeling van de omzetdaling, aan de hand waarvan de huurkorting moet worden bepaald.  

Scotch & Soda maakt deel uit van een concern. Tot dit concern behoort ook Scotch & Soda e-commerce BV. De kantonrechter is van oordeel dat de omzet die Scotch & Soda normaal in haar winkel maakt voor een deel is weggevloeid naar haar webshop. Door de sluiting van de fysieke winkel kon de consument enkel nog terecht bij de webshop. De kantonrechter acht het dan ook redelijk dat de vanuit Nederland behaalde omzet in de webshop wordt meegenomen in de berekening van de teruggevallen omzet van Scotch & Soda.

Daarnaast dient, volgens de rechtbank, bij de berekening van de omzet rekening te worden gehouden met eventuele compensatie vanuit de overheid. De rechtbank overweegt in dat kader dat de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) verband houdt met de huur en bij de berekening van de omzet moet worden betrokken. Compensatie door middel van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) dient echter buiten beschouwing te worden gelaten. Bedragen op grond van deze regeling zijn, volgens de rechtbank, “geoormerkt om bij te dragen aan de loonkosten” en derhalve niet relevant voor de berekening van de omzetdaling.

De uitspraak roept de nodige vragen op. Waarom dient de omzet van een webshop, die in een andere vennootschap is ondergebracht, mee te worden genomen in de berekening van de teruggelopen omzet? Waarom wordt door de overheid uitgekeerde NOW-compensatie niet meegerekend?   

Een andere rechter, van dezelfde rechtbank, kwam binnen een week met een tweede, geheel andere uitspraak over dit onderwerp (ECLI:NL:RBROT:2021:6652). In deze uitspraak komt de rechtbank tot een andere formule om de teruggelopen omzet te berekenen. De rechtbank oordeelde dat alle tegemoetkomingen vanuit de overheid, zowel de TVL als de NOW, in de berekening van de omzet moeten worden betrokken. Daar voegt de rechtbank nog aan toe dat het enkel gaat om omzet die gerealiseerd wordt in het gehuurde en derhalve niet om omzet uit de webshop of uit buitenlandse filialen. Kortom de rechtbank maakt een flinke draai ten opzichte van de vorige uitspraak, die dezelfde rechtbank een week eerder deed.

Voor beide uitspraken geldt dat het een tussenuitspraak betreft. Het is dus mogelijk dat de einduitspraak toch nog anders luidt. Het antwoord op de vraag of de omzet van een webshop van een andere vennootschap binnen een concern daadwerkelijk moet worden meegenomen in de berekening van de teruggelopen omzet blijft vooralsnog onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de vraag hoe moet worden omgegaan met de door de overheid verstrekte tegemoetkomingen. Voor alle uitkomsten is wat te zeggen. Wel is duidelijk dat beide uitspraken een vervolg zullen krijgen, dat ongetwijfeld aanleiding zal zijn voor een nieuw artikel over dit onderwerp.

Wilt u ook aanspraak maken op huurverlaging? Belt of mailt u mij gerust.

Jordi Rutgers

Terug naar het nieuwsoverzicht