Raad van Arbitrage introduceert nieuwe procedure voor snelle geschillenbeslechting

Geplaatst op 23 nov 2016 Raad van Arbitrage introduceert nieuwe procedure voor snelle geschillenbeslechting

De Raad van Arbitrage voor de Bouw biedt vanaf 18 november 2016 de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten Fast Track Bindend Advies procedure. Deze procedure biedt ten opzichte van een kort geding het voordeel dat meer ruimte is voor onderzoek en bewijslevering. Een gewoon kort geding biedt die mogelijkheid niet. 

De procedure leidt niet tot een vonnis maar tot een bindend advies dat bindend is totdat in een eventueel na oplevering aan te spannen procedure anders is beslist. Als één van partijen deze mogelijkheid wil benutten moet hij dat binnen veertien dagen na datum uitspraak laten weten. De uitspraak is definitief bindend als geen van partijen binnen die termijn laat weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden. 

De procedure is door de Raad vastgelegd in een speciaal FT-reglement en moet afzonderlijk en expliciet door partijen worden overeengekomen. Partijen kunnen daarnaast afwijkende procesafspraken ten behoeve van maatwerk maken. 

Voor de standaardprocedure gelden vaste tarieven: € 7.500,-- bij één bindend adviseur en € 12.500,-- bij drie bindend adviseurs (exclusief BTW). De kostenverdeling is altijd 50/50 en partijen dragen de eigen kosten van rechtsbijstand. 

Te hanteren termijnen worden kort gehouden; partijen moeten gelijktijdig stukken indienen. Uitgangspunt is verder dat mondelinge uitspraak binnen maximaal 7 weken en schriftelijke uitspraak binnen maximaal 9 weken na start procedure wordt gedaan.

Een snelle vorm van geschilbeslechting is welkom. De door de Raad opgegeven termijnen van uitspraak zijn desalniettemin nog altijd aan de lange kant. Wanneer tijdens de uitvoering van het werk een geschil ontstaat over bijvoorbeeld een bepaalde uitvoeringswijze of de vraag of een aanspraak op meerwerk gewettigd is dan kunnen partijen behoefte hebben aan een uitspraak op kortere termijn dan de Raad in deze FT-procedure lijkt te gaan hanteren. Desalniettemin juicht Heijltjes Advocaten de introductie van deze nieuwe procedure toe: het biedt immers de mogelijkheid om al tijdens de uitvoering van het werk tot een praktische geschiloplossing op korte termijn te komen.

Meer informatie: http://raadvanarbitrage.nl/nieuws-detail/508/fast-track-bindend-advies.html

Terug naar het nieuwsoverzicht