De nieuwe Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Wat verandert er?

Geplaatst op 30 jun 2023

Door het verbeteren van de schuldhulpverlening wil het kabinet het aantal problematische schulden terugdringen. Een van de maatregelen is het aanpassen van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De nieuwe wet treedt op 1 juli 2023 in werking. Wat zijn de grootste veranderingen?


Hoe werkt de WSNP?  
De Wsnp is een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject en is bedoeld om te voorkomen dat schuldenaren – uitsluitend particulieren - met problematische schulden in een uitzichtloze schuldensituatie terechtkomen. Met een Wsnp-traject worden in een bepaalde periode zoveel mogelijk schulden afgelost. Gedurende die periode staat de schuldenaar onder toezicht van een bewindvoerder en is hij beperkt bevoegd. Na het traject, als aan alle regels en verplichtingen is voldaan, heeft de schuldenaar een schone lei. Betaling van de schulden die betrokken waren in het Wsnp-traject is dan niet langer afdwingbaar.

Voorwaarden voor toelating tot de Wsnp zijn onder meer dat iemand niet meer in staat is om zijn of haar schulden te betalen, dat diegene al heeft geprobeerd de schulden af te lossen via schuldhulpverlening en dat de schulden niet voortkomen uit misdrijven. Ook dient degene die toe wenst te treden tot de Wsnp ‘te goeder trouw’  te zijn geweest ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden. De Wsnp is dus niet bedoeld voor het afbetalen van hoge boetes wegens verkeersovertredingen of onverantwoorde leningen.


De belangrijkste wijzigingen

  • De looptijd van de Wsnp wordt gehalveerd. Waar een traject eerder drie jaar duurde, zal een traject voortaan anderhalf jaar duren. De nieuwe wet verbetert daarmee het uitzicht op een schuldenvrije toekomst van schuldenaren. Als het nodig is, kan de termijn worden verlengd.
  • Ten aanzien van het ‘te goeder trouw’ vereiste geldt dat de schuldenaar niet meer vijf, maar drie jaar te goeder trouw dient te zijn geweest ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van de schulden.
  • In de oude situatie gold dat mensen die binnen tien jaar na het afsluiten van een WSNP-traject, niet opnieuw een traject konden starten. Deze termijn komt te vervallen.
  • Voorheen begon het WSNP-traject te lopen vanaf het moment dat de rechter besloot de schuldenaar toe te laten tot de Wsnp. Vanaf 1 juli 2023 geldt dat de Wsnp al kan beginnen tijdens het minnelijke traject. Daarvoor is nodig dat de schuldenaar in het minnelijke traject al maximaal aflost aan de gezamenlijke schuldeisers, zoals hij ook zou doen in de Wsnp.
  • Geen wijziging, maar wel noemenswaardig; de reeds lopende trajecten worden niet verkort. Dat komt omdat de duur van lopende Wsnp-trajecten bij vonnis is bepaald. Daarop kan de wetgever niet ingrijpen.

Een blik op de toekomst
Het is nog lastig in te schatten wat de gevolgen zullen zijn van de wetswijziging. Wel staat vast dat voor schuldenaren de schuldhulpverlening een stuk minder zwaar wordt. Een periode van anderhalf jaar is immers beter te overzien dan een periode van drie jaar. Ook staat buiten kijf dat schuldeisers bij de halvering van de Wnsp-termijn ook minder van hun openstaande vorderingen zullen gaan terugzien. Dit roept de vraag op of schuldeisers meer zullen inzetten op het voorkomen of beperken van schulden, of dat ze minder snel zullen verwijzen naar schuldhulpverlening. Voor schuldenaren zal de nieuwe Wsnp hoogstwaarschijnlijk het gewenste effect hebben: sneller perspectief op een schuldenvrije toekomst.


Meer weten over (de wijzigingen van) de Wsnp? Schroom niet om contact op te nemen via 024- 322 2255 of info@heijltjes.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht