UAV-GC 2005; Spreken is zilver, zwijgen is goud voor opdrachtgever

Geplaatst op 02 mrt 2020 UAV-GC 2005; Spreken is zilver, zwijgen is goud voor opdrachtgever

Op grond van de UAV-GC is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte informatie (§ 3-2). Dit brengt met zich mee dat de opdrachtgever er belang bij kan hebben om niet alle informatie waar zij over beschikt aan de opdrachtnemer te verstrekken. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat dit inderdaad niet hoeft.

Het werk in deze zaak betrof het realiseren van een onderdoorgang bij een spoorkruising. De daarvoor benodigde Watervergunning was door de opdrachtgever aangevraagd. De opdrachtnemer had aan de hand van de in Watervergunning opgenomen gegevens de fasering voor het werk opgesteld en haar werkwijze bepaald. Daarbij moest onder andere rekening worden gehouden met een aantal treinvrije perioden (TVP’s) en met een grondwatersanering.

Op grond van de Watervergunning was de toegestane grondwateronttrekking beperkt tot een debiet van maximaal 60m³ per uur. Tijdens de uitvoering van het werk bleek echter dat in werkelijkheid een bemaling nodig was van 200m³ per uur, een ruime overschrijding dus van de Watervergunning. Daardoor moest zowel de werkwijze als de fasering worden aangepast met aanzienlijke extra kosten als gevolg.

De opdrachtnemer stelde dat de opdrachtgever beschikte over een door de adviseur van de opdrachtgever opgesteld bemalingsadvies en een plan voor de fasering van het werk (het Stripboek) en dat zij deze gegevens ten onrechte niet met haar had gedeeld. Hierdoor was haar niet duidelijk dat de adviseur in de aanvraag voor de Watervergunning was uitgegaan van theoretische uitgangspunten voor de doorlatendheid van de bodem die in de praktijk bij lange na niet overeenstemden met de plaatselijk beschikbare gegevens waarmee opdrachtnemer in opdracht van het bevoegd gezag moest werken. In een procedure voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw vorderde de opdrachtnemer onder andere een verklaring voor recht dat zij recht had op kostenvergoeding (§ 44-1 UAV-GC).

De opdrachtgever verweerde zich door te stellen dat de opdrachtnemer het bemalingsadvies al in het kader van een eerdere aanbesteding had gekregen en dat zij, in afwijking van de door de adviseur als uitgangspunt gehanteerde werkwijzen, had gekozen voor het toepassen van een half open bouwkuip in plaats van gesloten bouwkuipen.

Arbiters oordeelden dat het ter beschikking stellen van het bemalingsadvies en het Stripboek niet noodzakelijk was om aanneemster in staat te stellen het werk conform de overeenkomst te realiseren en dat opdrachtgeefster kon volstaan met verstrekking van de Watervergunning en het Deelsaneringsplan. In combinatie met de informatie in de Vraagspecificatie beschikte de aannemer daarmee volgens arbiters over de in § 3-1 UAV-GC bedoelde, noodzakelijke informatie.

Opdrachtnemer betoogde nog dat opdrachtgeefster haar had moeten waarschuwen dat een half open bouwkuip een onjuiste keuze was. In dit beroep op een omgekeerde waarschuwingsplicht gingen arbiters echter niet mee. Zij stellen dat een dergelijke waarschuwingsplicht geen steun vindt in de UAV-GC 2005 noch in de feiten.

Enkel op het punt van de kosten van het aanbrengen van een gel injectielaag, wat noodzakelijk bleek als gevolg van de onverwacht grote waterdoorlatendheid bij een deel van het traject, werd opdrachtnemer in het gelijk gesteld. Voor alle overige vorderingen kreeg zij “nul op rekest”.

Uit de uitspraak blijkt niet waarom opdrachtgeefster ervoor heeft gekozen om niet alle informatie waar zij over beschikte, aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Mogelijk heeft zij het risico onderkend dat die informatie niet volledig en/of niet juist zou zijn. Door die informatie niet te delen, kon zij ook niet worden aangesproken op de juistheid daarvan. In dit geval geldt dus “spreken is zilver, zwijgen is goud”.

Heeft u vragen over de toepassing van de UAV-GC 2005 of andere vragen op het gebied van bouwrecht? Belt of mailt u mij gerust.

Peter Verstegen, bouwrechtadvocaat

Verstegen@heijltjes.nl

024-3816695/06-20411494

Heijltjes Advocaten, Specialisten in bouwrecht

Terug naar het nieuwsoverzicht