Nieuwe eisen aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst in 2022: check uw model-contracten!

Geplaatst op 08 feb 2022 Nieuwe eisen aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst in 2022: check uw model-contracten!

Sinds 1 januari 2022 heeft Heijltjes Advocaten een nieuw specialisme in huis: met de komst van arbeidsrechtadvocaat Ruud de Quay kunt u thans ook terecht voor al uw vragen over en rondom werk.

Hieronder leest u Ruuds eerste bijdrage voor onze Nieuwsbrief over enkele belangrijke wetswijzingen die op stapel staan in 2022
 

Nieuwe eisen aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst in 2022: check uw model-contracten!

Als gevolg van Europese regelgeving zal met ingang van 1 augustus 2022 het arbeidsrecht veranderen.

De wettelijke informatieverplichting van de werkgever, vastgelegd in art.7:655 BW, zal worden uitgebreid. Ofschoon dat vaak goed vastgelegd is in de arbeidsovereenkomst, moeten de werknemers schriftelijk of elektronisch geïnformeerd worden over de arbeidsplaats, de arbeidstijden, aanspraken op betaald verlof, regelingen met betrekking tot overwerk.

Daar blijft het niet bij: ook over de procedurele aspecten, met inbegrip van opzegtermijnen, die voor de werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gelden, geldt een informatieplicht.

Verder voorziet deze uitbreiding ook in een regeling voor situaties waarbij de arbeidstijden geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn, met andere woorden de situatie waarin de werktijden variabel zijn.

Omdat deze wetswijzing direct in werking zal gaan treden, is het geen luxe om tijdig uw arbeidscontracten tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen. Voor bestaande arbeidscontracten geldt dat de werkgever deze informatie binnen 1 maand na het verzoek van de werknemer dient te verstrekken.

Een tweede belangrijke wijzing heeft te maken met de scholingskosten. Veelal wordt er, zeker voor kostbare opleidingen, een studiekostenregeling afgesproken. Op grond van een dergelijk beding kan de werknemer verplicht worden deze kosten terug te betalen indien hij binnen een bepaald aantal jaar de arbeidsovereenkomst opzegt. Dergelijke bedingen moeten eveneens tijdig tegen het licht worden gehouden, want na 1 augustus kunnen deze bedingen nietig zijn.

Want indien de werkgever op grond van het Europese en nationale recht of een CAO verplicht is om deze scholing aan te bieden voor het uitvoeren van het werk waarvoor de werknemer werd aangenomen, dan dient die opleiding vanaf 1 augustus 2022 kosteloos te zijn voor de werknemer.

De tijd die hiermee gepaard gaat is bovendien arbeidstijd. Indien mogelijk, dient deze opleiding tijdens werktijden plaats te vinden.

Welke opleiding verplicht is voor de werknemer? In elk geval scholing op het gebied van veiligheid en het bijhouden van de vakbekwaamheid. Beroepsopleidingen en opleidingen voor het verkrijgen of behouden van een beroepskwalificatie zijn uitgezonderd, tenzij de wet of cao dat anders bepaalt.

Veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten bevatten een bepaling die de werknemer verbiedt of beperkt om nevenwerkzaamheden te verrichten, bij een andere werkgever of als zzp-er. Vanaf 1 augustus 2022 zijn dergelijk soort afspraken nietig.

De norm wordt dat het werknemers zal zijn toegestaan om meer dan een baan te hebben. Een beding dat nevenwerk verbiedt is straks alleen nog geldig indien dat ‘’kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden”.

Voorbeeld hiervan is de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie (die een verstandig werkgever overigens ‘afdekt’ met een geheimhoudingsbeding), het vermijden van een belangenconflict, maar ook de gezondheid en veiligheid.

Kortom, drie wetswijzigingen die voor uw bedrijfsvoering en uw personeel ingrijpend kunnen zijn. Hou daarom uw modelcontracten tijdig tegen het licht en check de CAO.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten? U weet u mij te vinden!

Ruud de Quay

Terug naar het nieuwsoverzicht