Overmatige regenval en dode bomen voor rekening en risico van de (GWW-)aannemer?

Geplaatst op 10 jul 2024 Overmatige regenval en dode bomen voor rekening en risico van de (GWW-)aannemer?

Na enkele droge zomers hebben we dit jaar te maken met overmatige regenval. Hoewel regenwater essentieel is voor de natuur, kan een overschot aan regenwater de wortels van bomen laten stikken. In meerdere nieuwsberichten wordt voorspeld dat de komende tijd waarschijnlijk veel bomen sterven, doordat deze verdrinken in de overvloedige neerslag.

Het natte weer kan ervoor zorgen dat aannemers van GWW-projecten worden geconfronteerd met schade aan het nog niet opgeleverde werk of gebreken die na oplevering (tijdens een eventuele onderhouds- of garantieperiode) aan de dag treden. Wist u dat de hiermee gemoeide kosten en/of schade in veel gevallen niet voor rekening en risico van de aannemer komen?

Schade en gebreken

Wanneer de UAV 2012 of UAV-GC 2005 van toepassing zijn op de overeenkomst, komt schade aan het nog niet opgeleverde werk, niet voor rekening van de aannemer als de schade het gevolg is van een 'buitengewone omstandigheid' waartegen de aannemer geen maatregelen hoefde te nemen en het onredelijk zou zijn om de schade voor zijn rekening te laten komen.

Een aannemer kan aansprakelijk zijn voor gebreken in het opgeleverde werk als die gebreken aan hem kunnen worden toegerekend. Een gebrek kan worden toegerekend op grond van de verkeersopvatting, afspraken in de overeenkomst of als de aannemer een situatie had kunnen en moeten voorkomen. Als hiervan geen sprake is, komen de gevolgen in beginsel niet voor rekening van de aannemer.

De rechtspraak

Het bovenstaande wordt geïllustreerd in een uitspraak van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen naar aanleiding van het natte weer in het najaar van 1998. Dat jaar ging de boeken in als een van de natste jaren van de eeuw. De aannemer in deze zaak werd geconfronteerd met extra kosten omdat door de regen aangetast grondwerk (sloten, taluds e.d.) opnieuw moest worden uitgevoerd, machines stil kwamen te staan en hij zijn werkwijze moest aanpassen. Voor de extra kosten maakt de aannemer aanspraak op bijbetaling.

Volgens de arbiters kon in het midden worden gelaten of de aanspraak gebaseerd was op par. 44 UAV 1989 (schade aan het werk) of par. 47 UAV 1989 (kostenverhogende omstandigheden). Voor de beoordeling van de zaak zou dat geen wezenlijk verschil maken.

De aannemer stelde dat sprake was van buitengewone regenval. De opdrachtgever bracht daar tegenin dat de aannemer het werk anders had moeten plannen en schadebeperkende maatregelen had moeten treffen. Vanwege het nalaten daarvan zou de aannemer geen recht hebben op bijbetaling. Het verweer van de opdrachtgever werd door de arbiters verworpen: de planning was volgens arbiters niet riskant en de opdrachtgever had niet duidelijk gemaakt welke maatregelen de aannemer had kunnen treffen.

De arbiters concludeerden dat de regenval een buitengewone omstandigheid was die van dien aard was dat de aannemer bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening hoefde te houden met de kans dat die zich zou voordoen. De aannemer had recht op bijbetaling voor zover de hoogte van de schade uitgaat boven de schade die de aannemer ook had moeten verwachten bij een normale neerslag.

Tot slot

Het jaar 2024 vertoont veel overeenkomsten met het najaar van 1998. De regenval overtreft alle verwachtingen en een aannemer kan en hoeft daar waarschijnlijk geen maatregelen tegen te treffen.

Als voorafgaand aan de oplevering door extreme regenval schade ontstaat aan nieuw aangeplante bomen, kan een aannemer aanspraak maken op bijbetaling van de kosten voor het herstel van deze schade. Ook maakt een aannemer een goede kans om een aanspraak van een opdrachtgever tot herstel van gebreken, die na oplevering aan het licht treden in de vorm van overmatige sterfte van bomen als gevolg van het extreem natte jaar, met succes af te wijzen.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jaap Springelkamp, hij is bereikbaar via springelkamp@heijltjes.nl of op 06 - 5142 3040.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht